Prague International Design Festival

Back

Terra Alba: The new wave of Czech porcelain

29. 9. 2022

Sumář nejzajímavějších porcelánových objektů z posledních 20 let i zcela nová díla nabídne další z hlavních výstav letošního Designbloku s názvem Terra Alba – nová vlna českého porcelánu. Kurátorský výběr historika umění Radka Wohlmutha v neortodoxní architektuře Maxima Velčovského bude k vidění v 2. patře Uměleckoprůmyslového musea.

Výstava je pořádána u příležitosti Českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po skončení Designbloku poputuje do Moravské galerie v Brně.

O výstavě

Název výstavy zaměřené na současnou podobu českého autorského porcelánu odkazuje k několika věcem. V první řadě je to charakteristická bílá barva. Archaická latina připomíná jeho dlouhou historii. Geograficky ukotvený termín může evokovat skutečnost, že tajemství a počátky výroby porcelánu jsou spojeny s dalekou Čínou, odkud se tato v pravém slova smyslu luxusní komodita dostávala do Evropy jen velmi zvolna především díky objevitelským výpravám. Stejně tak naznačuje, že se hlavní metodou při koncipování tohoto projektu stal monitoring, jinými slovy mapování oborové krajiny, která sice vyrůstá z minulosti a prostírá se v přítomnosti, ale zároveň se dál spontánně rozvíjí ve jménu budoucnosti, takže nikdy nemůže být zcela známá, ani probádaná. 

Základním časovým referenčním bodem je v tomto případě přelom tisíciletí, respektive rok 2002, kdy v Praze vznikl první design shop studia Qubus. Právě ten se stal v našem prostředí zásadní platformou pro tehdy nastupující generaci mladých autorů, která svou tvorbu spojila s obsahovým či konceptuálním designem. Tvůrci z tohoto okruhu se od počátku poměrně často vyjadřovali také prostřednictvím porcelánu, takže se tento tradičně vnímaný materiál stal významným prostředníkem pro prosazování „nové kreativy“, jejímž základem je nezřídka příběh založený na osobní mytologii a dějinné zkušenosti. K nim se porcelánové objekty od počátku stavěly jako „reakce“ - zaujaté komentáře, kterým nechybí zpochybňující přemýšlivost a občas ani ironie. Na designéry spojené s Qubusem navázala později o něco mladší generace, která do dneška přirozeně povstává z řad studentů té předchozí, neboť její představitelé začali působit jako vedoucí ateliérů keramiky na vysokých uměleckých školách. Tím se spontánně podařilo zajistit nejen kontinuitu v rámci oboru, ale rovněž myšlenkovou integritu.

Přestože temporální limity výstavy de facto zahrnují dvě desítky let, těžiště expozice se soustředí především na poslední dekádu tak, aby se do ní propsaly současný stav, kontext, způsoby nakládání s tradicí, ale i aktuální životní pocit. Zaměřuje se na ten druh autorského designu, který má schopnost otevírat témata, reinterpretovat a nabourávat zažité stereotypy - v technologii, tvarosloví, dekoru i významovém vyznění. Výběr záměrně opomíjí některé „notoricky známé“ realizace, navzdory tomu, že mají z dnešního pohledu prokazatelně iniciační charakter, ať už v rámci polistopadových oborových dějin nebo s ohledem na obecnou demokratizaci designu směrem do společnosti. Cílem projektu ostatně není ambice představit vyčerpávající přehled nejznámějších milníků, stejně jako prakticky nebere ohled na velkosériově produkovaný a standardní užitý porcelán. Tomu věnuje pozornost výjimečně, pouze v případě „jiného“ řešení nebo ideového přesahu. 

Více než pětadvacet autorů dohromady naznačuje sice fragmentovaný, ale  navzájem kompatibilní obraz tohoto média. Zároveň s ním přináší i kombinovanou zprávu o naší každodennosti, v níž - kromě jiného - rezonují i taková témata jako jsou například ekologie, udržitelnost, inkluze nebo pandemická situace. Nesmí se zapomenout ani na to, že také současný autorský porcelán je katalyzátorem emocí a způsobem komunikace. Některé práce přitom dosahují až existenciálního rozměru a balancují na hranici volného umění. 

Radek Wohlmuth
kurátor výstavy

 


 

Koncepce: Jana Zielinski Jiří Macek
Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth
Architekt: Maxim Velčovský
Vedoucí produkce: Šimon Borecký
Grafický design: Martina Černá
Fotografie: Michaela Karásková
Producent: Designblok / Profil Media s.r.o.

A collection of the most interesting porcelain objects from recent years, as well as completely new works, will be offered by another of the main exhibitions of this year's Designblok, entitled Terra Alba – nová vlna českého porcelánu [Terra Alba: the new wave of Czech porcelain]. Works curated by art historian Radek Wohlmuth from the unorthodox architecture of Maxim Velčovský will be on display on the 2nd floor of the museum. 

The exhibition is organized on the occasion of the Czech Presidency of the Council of the European Union. After the Designblok, it will travel to the Moravian Gallery in Brno.

About the exhibition

The title of the exhibition focusing on the contemporary form of Czech porcelain refers to several things. First, it is its characteristic white colour. Archaic Latin also reminds us of porcelain's long history. This geographically anchored term evokes the fact that the secrets and origins of porcelain production are linked to faraway China, from where this luxury commodity was imported to Europe over much time and mainly thanks to discovery expeditions. The main method of conceiving this project, as the title suggests, was monitoring - or mapping - of the Czech porcelain landscape, which, although it originates in the past and is situated in the present, keeps developing spontaneously towards the future, meaning it can never be known or explored in its entirety.

The basic point of reference here is the turn of the millennium, or the year 2002 to be more precise, which is when the first design shop of the Qubus studio opened in Prague. It became a fundamental platform for the then emerging generation of young artists who focused in their work on content and conceptual design. From the beginning, authors from this circle frequently used porcelain to express themselves, and the material - viewed as traditional - has become an important medium in promoting "new creativity", often based on storytelling rooted in personal mythology and historical experience. From the beginning, porcelain objects have been "reactions", i.e., biased, yet questioning and thoughtful, and at times even ironic commentaries. Designers associated with Qubus were later followed by their younger successors, a new generation of artists, which to this day naturally rises from the ranks of students of the previous generation, as its representatives have become heads of ceramics studios at art colleges. Continuity within the field of porcelain and integrity of thought have thus been spontaneously achieved.     

Although timewise, the exhibition covers almost two decades, its focus is mainly on the last decade; it aims to present the current situation, context, and different approaches to tradition, as well as the present feeling of life. It focuses on original design that can open up themes, reinterpret and break down established stereotypes, be it in technology, morphology, décor, and meaning. The selection deliberately omits some notoriously known projects, even though - seen from today's perspective - they indisputably have an initiatory character, be it within the framework of post-communist development of the field of porcelain or regarding the process of design becoming more "democratic" and accessible to the society. This project doesn't aim at presenting an exhaustive overview of the most famous milestones, nor does it almost at all consider mass-produced and standard, household porcelain, mentioning it only exceptionally, in the case of a "different" solution used or an ideological overlap.

Over twenty-five authors brought together in this exhibition create a fragmented, yet mutually compatible picture of the medium of porcelain. They also present a complex report of our everyday life in which - among other things - issues such as ecology, sustainability, inclusion, and the pandemic resonate. Let's not forget that contemporary porcelain is also a catalyst for emotions and a way of communication for its authors. This said, some works reach an almost existential dimension and stand on the edge of free art.

Radek Wohlmuth
exhibition curator

 


 

Concepti: Jana Zielinski Jiří Macek
Exhibition curator: Radek Wohlmuth
Architecture: Maxim Velčovský
Production manager: Šimon Borecký
Graphic design: Martina Černá
Photography: Michaela Karásková
Producer: Designblok / Profil Media s.r.o.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.