Prague International Design Festival

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÉ OBCHODY SPOLEČNOSTI PROFIL MEDIA, S.R.O.

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě:

1.1.1.    prodeje zboží – zejména umělecké, upomínkové, reklamní a jiné předměty;

1.1.2.    prodeje služeb – zejména vstup na festival Designblok;

1.1.3.    poskytování digitálního obsahu – zejména PDF soubory, e-booky, newslettery, mapy a jiné podklady k festivalu Designblok;
(vše dále společně jen jako „produkt“ nebo „produkty“), k nimž dochází přes webové rozhraní www.designblok.cz, www.shop.designblok.czwww.krehky.cz („webové rozhraní“ nebo jen „web“). Provozovatelem webového rozhraní je níže uvedený prodávající.

1.2.    Prodávajícím, resp. poskytovatelem digitálního obsahu („prodávající“) je:

Profil Media, s.r.o.
IČO 25726501
se sídlem Újezd 414/13, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 64682
tel: +420 734 756 020
e-mail: info@profilmedia.cz, eshop@krehky.cz („elektronická adresa prodávajícího“).

1.3.    Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní uzavřete s prodávajícím kupní smlouvu, smlouvu o poskytování služeb a/nebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu („kupující“).

1.4.    Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti („spotřebitel“). Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČO má se za to, že smlouvu neuzavíráte jako spotřebitel.

1.5.    Nákup zboží probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím („kupní smlouva“). Obsahem kupní smlouvy je povinnost prodávajícího poslat kupujícímu zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Kupní smlouvu tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, prodávající ji archivuje v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná (pro kupujícího budou informace k uzavřené kupní smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené smlouvě, které mu prodávající společně s těmito VOP zašle).

1.6.    Poskytování služeb probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím jako příjemcem služby („smlouva o poskytování služeb“). Obsahem smlouvy o poskytování služeb je povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu službu a povinnost kupujícího zaplatit cenu služby. Smlouvu o poskytování služeb tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, prodávající ji archivuje v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná (pro kupujícího budou informace k uzavřené smlouvě o poskytování služeb obsaženy v potvrzení o uzavřené smlouvě, které mu prodávající společně s těmito VOP zašle).

Poskytování digitálního obsahu probíhá na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím („smlouva o poskytování digitálního obsahu“). Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je povinnost prodávajícího zpřístupnit kupujícímu digitální obsah pro jeho vlastní potřebu a povinnost kupujícího zaplatit cenu digitálního obsahu nebo poskytnout prodávajícímu své osobní údaje. Smlouvu o poskytování digitálního obsahu tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, prodávající ji archivuje v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná (pro kupujícího budou informace k uzavřené smlouvě o poskytování digitálního obsahu obsaženy v potvrzení o uzavřené smlouvě, které mu prodávající společně s těmito VOP zašle).

1.7.    Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. 3 těchto VOP. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

1.8.    Pokud je ve VOP používán pouze pojem „smlouva“, rozumí se tím jak kupní smlouva, tak smlouva o poskytování služeb nebo smlouva o poskytování digitálního obsahu.  

1.9.    Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.10.    VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u prodávajícího nakoupíte vybrané produkty. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte prodávajícího ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“).

1.11.    Tím, že kliknete na tlačítko „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“ (u produktů zdarma na tlačítko „CHCI NÁZEV PRODUKTU ZDARMA“) a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s všeobecnými obchodními podmínkami potvrzujete, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký je zde popsán.

1.12.    K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím může dojít také prostřednictvím webového rozhraní třetí strany. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím zůstává v takovém případě nedotčen. Ustanovení o webovém rozhraní prodávajícího uvedená v těchto VOP platí obdobně i pro webové rozhraní třetí strany. Prodávající zásadně neodpovídá za nefunkčnost webového rozhraní třetí strany či za škody způsobené kupujícímu zaviněním třetí strany.

2.    INFORMACE NA WEBU A RECENZE

2.1.    Jakékoli hodnocení produktů nebo osoby prodávajícího, které je uvedeno na webu, pochází od osoby, které byl produkt dodán. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby mu prodávající po dodání produktu zaslal elektronicky písemnou žádost o hodnocení (tzv. recenzi). V případě, že kupující zašle prodávajícímu své hodnocení, prodávající ověří, že bylo hodnocení poskytnuto skutečně osobou, které byl produkt dodán. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována.

2.2.    Na webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou prodávajícímu poskytnuty, prodávající vybírá recenze, které zveřejní.

2.3.    U každého produktu je na webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů, ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („občanský zákoník“) se nepoužije.

3.    OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.    Objednávkou je řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh kupujícího na uzavření smlouvy. U produktů zdarma je objednávka řádně vyplněný webový formulář (jméno, příjmení, e-mail), který představuje návrh kupujícího na uzavření smlouvy („objednávka“).

3.2.    Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém prodávajícího či třetí strany, a to vyplněním zde umístěného elektronického objednávkového formuláře nebo webového formuláře (objednávky). Objednávka obsahuje základní informace k produktu (název, kdy a na jak dlouho bude kupujícímu zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou cenu. U zboží (nejpozději v košíku) je uveden způsob doručení a náklady spojené s dodáním a balením produktu.

3.3.    Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Prodávající spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce. Stisknutím tlačítka „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“ (u produktů zdarma stisknutím tlačítka „CHCI NÁZEV PRODUKTU ZDARMA“) je objednávka odeslána a kupující je objednávkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy vázán.

3.4.    Potvrzením objednávky kupující bere na vědomí, že při poskytování služeb, zejména při pořádání festivalu Designblok, je prodávající oprávněn pořizovat fotografie a videa, na kterých může být kupující zaznamenán, a tyto záznamy dále užívat.

3.5.    Přijetí objednávky prodávající potvrdí zasláním e-mailu na elektronickou adresu kupujícího, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí objednávky a tyto VOP ve formátu PDF nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden případný výslovný souhlas kupujícího se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže čl. 8 těchto VOP – „Odstoupení od smlouvy“), je smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

3.6.    Do okamžiku, než je kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na elektronickou adresu prodávajícího) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce je smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s prodávajícím.

3.7.    V případě, že prodávající nemůže splnit některý z požadavků kupujícího uvedených v objednávce, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, která je považována za nový návrh kupní smlouvy, jež je v takovém případě uzavřena písemným potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky.

3.8.    V pochybnostech může prodávající kontaktovat kupujícího (písemně či telefonicky) za účelem ověření pravosti objednávky a požádat ho o dodatečné potvrzení objednávky. Nepodaří-li se objednávku takto dodatečně potvrdit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla odeslána a prodávající se takovou objednávkou nebude nadále zabývat.

3.9.    Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně však může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby a/nebo v důsledku okolností, za které prodávající neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

3.10.    U objednání digitálního obsahu zdarma, kdy kupující namísto ceny poskytuje své osobní údaje, je prodávající oprávněn zasílat kupujícímu nabídky vlastních produktů na základě oprávněného zájmu prodávajícího jakožto správce osobních údajů.

4.    CENA PRODUKTŮ

4.1.    Na webu jsou uvedeny aktuální ceny produktů. Prodávající je oprávněn měnit ceny produktů s tím, že pro kupujícího platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku odeslání objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2.    Aktuální cena produktu uvedená na webu může být prodávajícím navýšena pouze v případě, že kupující zvolí možnost platby ceny formou splátek (viz níže).

4.3.    U zboží jsou na webu uvedeny i náklady související s jeho balením a dodáním. Cena zboží je v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře uvedena jako konečná včetně nákladů na balení a dodání zboží.

4.4.    Vzhledem k charakteru služeb a digitálního obsahu nevznikají žádné náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich poskytnutím či zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy v případě služeb a digitálního obsahu cenou konečnou.

4.5.    V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny produktu, není prodávající povinen poskytnout kupujícímu produkt za tuto zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky podle těchto VOP. Prodávající je oprávněn od takové smlouvy odstoupit. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím doručeným na elektronickou adresu prodávajícího.

4.6.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

5.    ZPŮSOB PLATBY A SPLATNOST CENY

5.1.    Cenu produktu je možné uhradit způsoby uvedenými na webovém rozhraní. Cena produktu se hradí v korunách českých.

5.2.    V případě bezhotovostní platby je cena produktu splatná bezprostředně po uzavření smlouvy, závazek kupujícího uhradit cenu produktu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud kupující neuhradí cenu řádně a včas, smlouva zaniká, pokud prodávající nesdělí kupujícímu jinak.

5.3.    V případě úhrady ceny produktu bankovním převodem obdrží kupující pokyny k platbě v podobě zálohové faktury v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě se kupujícímu doporučuje uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

5.4.    Cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Po přijetí platby vystaví prodávající doklad o přijaté platbě (fakturu), která zároveň slouží i jako dodací list, a zašle ji kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce.

5.5.    Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.    DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ

Dodání zboží

6.1.    Zboží bude kupujícímu odesláno až po zaplacení celkové ceny, a to nejpozději do 30 dnů po zaplacení, pokud není na webu uvedeno jinak.

6.2.    Na webu naleznete i způsob dodání u jednotlivého produktu. Doprava bude účtována podle aktuálního ceníku a zboží je doručováno pouze v rámci České republiky. V případě některých druhů zboží může dojít s ohledem na jejich křehkost k navýšení výdajů za dopravu a balné.

6.3.    Vzhledem k ručnímu zpracování a umělecké povaze některých druhů zboží nabízených prodávajícím může dojít k drobným odlišnostem mezi vzhledem zboží na fotografii umístěné na webu a reálnou podobou. Uzavřením smlouvy kupující tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.

6.4.    Konečná cena se skládá z ceny produktu, dopravy a balného.

Poskytnutí služby

6.5.    Službu si kupující objednává přes webový formulář, a to na konkrétně vymezený termín či časové rozmezí.

6.6.    V případě, že kupující neuhradí cenu do termínu konání služby, není prodávající povinen službu poskytnout.

6.7.    Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky kupujícím zvolené služby, např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce, o čemž kupujícího vyrozumí vždy bez zbytečného odkladu. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel služby.

6.8.    Prodávající je oprávněn konání služby zrušit, zejména v případě zásahu vyšší moci, a to bez nároku na vrácení uhrazené ceny produktu.

6.9.    Kupující je povinen dodržovat návštěvní či provozní řád, pokud je pro poskytovanou službu prodávajícím vydán. Kupující je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším klientům prodávajícího svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež prodávající užívá v průběhu poskytování služby.

Poskytnutí digitálního obsahu

6.10.    Digitální obsah (produkt prodávajícího, který je digitálním obsahem) bude kupujícímu zpřístupněn bez zbytečného odkladu poté, co si jej kupující na webu zadáním svého jména, příjmení a e-mailové adresy objedná.

6.11.    Digitální obsah bude kupujícímu ve formátu DOCX, PDF nebo obdobném zpřístupněn zasláním na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné tento digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

6.12.    Pokud je na webu u konkrétního digitálního obsahu uveden jiný způsob jeho zpřístupnění (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

6.13.    Na webu může být u digitálního obsahu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě bude digitální obsah zpřístupněn kupujícímu jednorázově v takto předem oznámený den.

6.14.    Je-li digitální obsah poskytován za úplatu, bude kupujícímu zpřístupněn až po úplném zaplacení ceny digitálního obsahu. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku (zpřístupnění digitálního obsahu v konkrétní den), závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že kupující hradí cenu bankovním převodem, bude mu digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě plateb on-line platební kartou nebo rychlým on-line převodem bude kupujícímu digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby.

6.15.    Na webu může být u digitálního obsahu uvedeno, že bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě bude první část (modul) digitálního obsahu zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

6.16.    Je-li digitální obsah poskytován zdarma, bude kupujícímu zpřístupněn obratem po uzavření smlouvy.

6.17.    Na webu může být u digitálního obsahu uvedeno, jakou dobu k němu bude mít kupující přístup. V takovém případě je digitální obsah kupujícímu přístupný po takto předem oznámenou dobu, nejdéle však po dobu 2 let. Umožňuje-li to povaha digitálního obsahu, může jej kupující po stažení užívat po neomezenou dobu.

6.18.    Digitální obsah je poskytován kupujícímu v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy. Prodávající nad rámec svých zákonných povinností neposkytuje žádné aktualizace digitálního obsahu.

6.19.    Prodávající bude poskytovat pouze aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah bez vad po celou dobu trvání smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to může kupující rozumně očekávat. V takovém případě prodávající upozorní kupujícího, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji může kupující provést a že v případě jejího neprovedení nemá kupující práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace.

6.20.    Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu DOCX, PDF a přehrávání audio a video souborů, a připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy („digitální prostředí“). Za propojení digitálního obsahu s digitálním prostředím nese odpovědnost kupující. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové rozhraní může být aktualizováno bez předchozího upozornění.

7.    AUTORSKÁ PRÁVA

7.1.    Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady a materiály předávané prodávajícím jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujících. Není dovoleno je, ať už v původní či změněné podobě, v celém či částečném rozsahu, bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám, a to zejména ke komerčním účelům.

7.2.    Digitální obsah je zpřístupňován kupujícímu pro jeho osobní potřebu, není dovoleno jej, ať už v původní či změněné podobě, v celém či částečném rozsahu, bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám, a to zejména ke komerčním účelům.

8.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.    Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má kupující, který je spotřebitelem, dle § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží.

8.2.    Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je produkt zdarma, tím, že se odhlásí z e-mailové databáze prodávajícího (kliknutím na příslušný odkaz na konci každého e-mailu zaslaného prodávajícím).

Odstoupení od kupní smlouvy

8.3.    Při odstoupení od kupní smlouvy (dodání zboží) má kupující povinnost zboží vrátit prodávajícímu do 14 dnů. Poté teprve kupující obdrží zpět peníze, tedy do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží.

8.4.    Náklady související s odstoupením a vrácením zboží nese spotřebitel. Pokud bude zboží poškozeno, je prodávající oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody vzniklé na zboží proti pohledávce kupujícího na vrácení ceny. Kupující je povinen zboží vrátit v původním stavu.

Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

8.5.    V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb není v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku možné od smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu

8.6.    Od smlouvy o poskytování digitálního obsahu není možné odstoupit poté, co bylo započato s plněním, tzn. poté, co byl digitální obsah zpřístupněn.

8.7.    V případě, že nebude digitální obsah zpřístupněn kupujícímu během 14 dnů od uzavření smlouvy (na webu nebylo uvedeno jiné datum zpřístupnění) a je-li kupující spotřebitelem, má právo během této 14denní lhůty od smlouvy i bez udání důvodu odstoupit.

8.8.    Vzhledem k tomu, že odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li kupujícímu digitální obsah zpřístupněn, nevzniknou kupujícímu žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by kupujícímu v souvislosti s odstoupením od smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nese v souladu se zákonem kupující.

8.9.    Je-li prodávající v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může kupující odstoupit od smlouvy, nesplní-li prodávající svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej kupující vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Všechny přístupy k digitálnímu obsahu jsou kupujícímu poskytovány automaticky, pokud nedostane po zaplacení přístup, je třeba upozornit prodávajícího na jeho elektronické adrese.

Společná ustanovení

8.10.    Kupující může od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem.

8.11.    Odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat písemně na kontaktní adresu či elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP.

8.12.    Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud je oznámení o odstoupení kupujícím odesláno nejpozději 14. den po dni, kdy byla uzavřena smlouva nebo převzato zboží. Pro odstoupení může spotřebitel využít formulář uvedený pod těmito VOP. Odstoupit od smlouvy může zasláním vyplněného formuláře nebo jiného textu obdobného znění.

8.13.    Je-li předmětem smlouvy produkt za úplatu, prodávající po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy potvrdí kupujícímu jeho přijetí. Prodávající vrátí kupujícímu cenu produktu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla cena zaplacena. Jiným způsobem může být cena kupujícímu vrácena jen tehdy, pokud s tím bude kupující souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8.14.    Podle § 1837 občanského zákoníku nemůže kupující (ani kupující, který je spotřebitelem) odstoupit například od následujících smluv:

8.14.1.    o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;

8.14.2.    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

8.14.3.    o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

8.14.4.    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;

8.14.5.    o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;

8.14.6.    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;

8.14.7.    o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

8.14.8.    o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;

8.14.9.    o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

8.15.    Kupujícímu, jež při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, práva uvedená v tomto článku VOP jakožto práva spotřebitele nepřísluší.

Odstoupení prodávajícího

8.16.    Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

8.17.    V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služby a/nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu je prodávající oprávněn kupujícímu okamžitě službu či digitální obsah znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mu v důsledku porušení povinností kupujícího vznikla.

8.18.    Prodávající je oprávněn zrušit konání služby v souladu s ustanovením čl. 6.8 těchto VOP.

8.19.    V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny produktu dle čl. 5 těchto VOP delším než 5 pracovních dnů je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nevzniká prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu splátky uhrazené před odstoupením od smlouvy.

9.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.    Práva vznikající z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §§ 1914 – 1925, §§ 2161 – 2174b a §§ 2389 a násl. občanského zákoníku.

9.2.    Práva ze záruky za jakost se řídí zejména ustanoveními §§ 2113 - 2117 a §§ 2161 - 2164 občanského zákoníku.

9.3.    Práva z vadného plnění (reklamaci) je třeba uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto VOP (elektronická adresa prodávajícího nebo adresa sídla).

9.4.    Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím (fakturou či jiným dokladem o koupi), popsat reklamovanou vadu a případně může navrhnout řešení.

9.5.    Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace; a později také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení oznámení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodávajícímu.

9.6.    Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Prodávající se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle než 30 dnů, podá kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

9.7.    Prodávající odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Není-li kupující v postavení spotřebitele, odpovídá prodávající za vady, které se u produktu vyskytnou při převzetí a kupující je vytkne bezodkladně.

9.8.    Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy kupující uplatnil u prodávajícího příslušné právo z vadného plnění.

9.9.    Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením produktu či nedodržením návodu. Práva z vadného plnění kupujícímu dále nenáleží v případě, pokud by kupující před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu,

Vady digitálního obsahu

9.10.    Pokud nebyl produkt nebo přístupové údaje dodány v dodací lhůtě, je třeba nejprve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo „spam“.

9.11.    Po zpřístupnění digitálního obsahu je třeba zkontrolovat jeho funkčnost a dostupnost. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámením odeslaným na elektronickou adresu prodávajícího.

9.12.    Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě neprovedených nezbytných aktualizací (viz čl. 6.19 těchto VOP). Prodávající rovněž neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí kupujícího (viz čl. 6.20 těchto VOP).

9.13.    Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má kupující zákonnou povinnost poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro kupujícího co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má kupující práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah není ve shodě se smlouvou.

10.    VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.    Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@profilmedia.cz a eshop@krehky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

10.2.    Pokud je kupující spotřebitelem, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Dále je spotřebitel oprávněn použít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3.    Kontaktním místem pro spotřebitele podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

10.4.    Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.5.    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy a/nebo smlouvy o digitálním obsahu, pro účely jednání o kupní smlouvě a/nebo smlouvě o digitálním obsahu, a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webu.

11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení prodávajícího adresovaná kupujícímu učiněna ve formě elektronické zprávy odeslané na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou, smlouvou o poskytování služeb a/nebo smlouvou o poskytování digitálním obsahu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.    Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího, které ze smlouvy vyplývají.

12.3.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12.4.    Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.5.    Přílohou č. 1 těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem.

12.6.    Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Pro kupujícího však platí text VOP účinný k datu jeho objednávky.

12.7.    Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 7. 8. 2023.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.