Prague International Design Festival

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Profil Media, s.r.o., IČO 25726501, se sídlem Újezd 414/13, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 64682 (“Profil Media, s.r.o.”), provozovatel aplikace Designblok, je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“) správcem osobních údajů.

Profil Media, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1.     Osobní údaje a jejich zpracování

1.1. Osobní údaje zpracováváme v případech souvisejících s naší obchodní činností, tzn. především pokud podáte přihlášku na naše akce přes internetové stránky www.designblok.cz nebo pokud použijete naši aplikaci Designblok, tedy především pokud:

 • jste se přihlásili na naši akci jako vystavovatel;
 • používáte naši aplikaci Designblok;
 • přihlásili jste se k odběru obchodních sdělení;
 • jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsme uzavřeli smlouvu jako objednatelem nebo dodavatelem služeb nebo zboží;
 • jste naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání.

1.2. Kategorie osobních údajů 
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů: 

 • Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO.
 • Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.
 • Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje.
 • Další osobní údaje vámi poskytnuté v přihlášce, ve smlouvě, dodatku, objednávce či v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací.
 • U našich zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracováváme životopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.

1.3. Právní titul a účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících právních titulů k níže uvedeným účelům:

1.3.1. Plnění smlouvy. Osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro poskytnutí služeb (účast na akcích) a uplatňování práv sjednaných ve smlouvě, zejména pak za následujícími účely:

 • Pořádání akcí. Údaje používáme za účelem zajištění a vyhodnocení akce, kterou pořádáme.
 • Zprostředkování kontaktu mezi vámi a vystavovatelem, kterého jste zvolil/a. Abychom mohli zprostředkovat propojení s vybraným vystavovatelem, s nímž jste vyslovil/a souhlas volbou „Chci zůstat v kontaktu“, zpracováváme e-mailovou adresu, která vámi byla uvedena a předáváme ji vámi zvolenému vystavovateli.

1.3.2. Plnění zákonných povinností. Mezi nám uložené právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů, případně povinnosti spojené s žádostí o dotaci z veřejných zdrojů.

1.3.3. Oprávněný zájem. Na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme osobní údaje zejména za účelem:

 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
 • Marketingové nabídky. Prostřednictvím přímého marketingu vám můžeme zasílat pozvánky, žádosti o zpětnou vazbu na naše akce a činit marketingové nabídky. Obchodní sdělení vám mohou zasílat jen partneři (vystavovatelé), jež jste zvolil/a. Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém e-mailu. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání naší aplikace. Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro vás mělo právní účinky.

1.3.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu. Osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud nám k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 

2.     Předání osobních údajů třetím stranám

2.1.1. Pro efektivní fungování internetového obchodu máme uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým můžeme předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:

 • poskytovatelé poštovních a přepravních služeb;
 • poskytovatelé softwarových a IT služeb;
 • poskytovatelé marketingových služeb;
 • poskytovatelé platebních služeb;
 • poskytovatelé účetních služeb;
 • poskytovatelé právních služeb.

2.1.2. Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti a/nebo advokátní kanceláři.

2.1.3. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie bychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro plnění našich smluvních nebo zákonných povinností.

2.1.4. Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, neneseme za tato zpracování zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.
 

3.    Doba uchovávání

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:

 • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
 • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
 • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud nám nesdělíte, že si nepřejete, abychom tyto osobní údaje dále zpracovávali.
 • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracováváme osobní údaje maximálně po dobu, po kterou trvá váš souhlas.
   

4.    Vaše práva

Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracováváme a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.
 • Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte nás prosím kontaktovat.
 • Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají.
 • Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje předali třetí osobě.
 • Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.
 • Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   

5.     Soubory cookies

5.1. Naše internetové stránky a mobilní aplikace používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. 

5.2. Cookies jsou krátké textové soubory, které jsou uloženy ve vašem chytrém telefonu, počítači či jiném zařízení a které jsou užívány ve vašem prohlížeči.

5.3. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

5.4. Prostřednictvím aplikace máte možnost přizpůsobit, popř. odmítnout soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe vašim preferencím.

5.5. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies.

5.6. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • zapamatování vašich nastavení, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobení aplikace vašim požadavkům díky sledování využitých funkcí.
   

6.     Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, zeptat se na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo nám sdělit, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:

Profil Media, s.r.o.
Adresa: Újezd 414/13, 150 00 Praha 5 – Malá Strana
tel: +420 267 990 545
e-mail: info@profilmedia.cz
 

7.     Účinnost

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2022.

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.