Prague International Design Festival

Přihláška k účasti na Designblok 2024

Uzávěrka přihlášek je do 31. 5. 2024

Máte dotaz? Kontakt na projektové manažerky.


Pod tímto názvem budete uvedeni ve všech materiálech. Uvádějte bez „s. r. o.“ atd.
Studenti, kteří se nedělí o výstavní prostor s dalšími subjekty, mají nárok na slevu 20 % z účastnického poplatku. Je třeba doložit potvrzení o studiu.
Od do m2
O Cenách Designbloku se dozvíte zde.
Z vizualizace musí být jasně čitelné, jak bude vaše expozice vypadat, poslouží skicy, moodboardy atd. Soubor musí být ve formátu PDF o maximální velikosti 15 MB.
Designblok poskytuje vystavujícím pouze platformu pro přednášku, obsahová část je zcela na vystavujících. Pro detaily ohledně přednášky vás budeme kontaktovat v průběhu měsíce srpna.
Označte nezávazně aktivity, o které byste v rámci vaší účasti na festivalu mohli projevit zájem.

Fakturační a kontaktní údaje

Fakturační údaje slouží pouze jako podklady pro fakturaci.
Kontaktní osoba, se kterou budeme komunikovat ve všech ohledech vaší účasti na Designbloku.
Označte Ano, pouze pokud budete najímat agenturu, která bude pověřena produkcí vaší expozice.
Smlouva o poskytování služeb:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

1. Profil Media, s.r.o.
IČ: 25726501
se sídlem: Újezd 414/13, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 64682
zastoupená Janou Zielinski, jednatelkou / Jiřím Mackem, jednatelem
číslo korunového účtu: 0285073309/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Praha 1, Dlouhá 743/9
(dále také jako „Pořadatel“)

a

2. Přihlašovatel nebo Vystavovatel

Článek I.
Úvodní prohlášení stran

 1. Pořadatel se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá především pořádáním eventů jako je například Akce DESIGNBLOK, což je Prague International Design Festival – několikadenní přehlídka mezinárodního designu, a je plně způsobilý a oprávněný uzavřít tuto smlouvu za níže sjednaných podmínek.
 2. 2. Přihlašovatel má zájem uzavřít s Pořadatelem tuto smlouvu za níže sjednaných podmínek a v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Akce DESIGNBLOK, které jsou k dispozici na www.designblok.cz.

Článek II.
Předmět a účel smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek Pořadatele poskytnout Vystavovateli organizační, kurátorské, produkční a další související služby při pořádání akce s názvem DESIGNBLOK 2024 (dále jen „Akce“) a závazek Vystavovatele zaplatit Pořadateli za poskytnuté služby Poplatek ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
 2. Předmětem plnění Pořadatele jsou kromě kurátorských a produkčních služeb rovněž marketingové služby, jejichž podrobnosti se řídí Formou účasti Vystavovatele na Akci.
 3. Účelem této smlouvy je nastavit pravidla spolupráce stran tak, aby byl zajištěn úspěšný průběh Akce.

Článek III.
Popis Akce

 1. Přihlašovatel má zájem účastnit se Akce, kterou pořádá Pořadatel. Jedná se o Akci s následující specifikací:

  Místo konání Akce:
  – Jízdárna Pražského hradu (U Prašného mostu 3, 118 00 Praha 1-Hradčany)
  – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (17. listopadu 2, Praha 1, 110 00)
  – Muzeum města Prahy (Na Poříčí 1554/52, 180 00 Nové Město)
  Datum konání Akce: je blíže určeno Harmonogramem Akce, jenž tvoří Přílohu č. 2 ke Všeobecným obchodním podmínkám:
  – instalace expozic
  – Den profesionálů
  – slavnostní zahájení Designbloku
  – Designblok otevřen pro veřejnost
  – deinstalace expozic

Článek IV.
Průběh konání Akce

 1. Při předání Výstavního prostoru spolu Pořadatel a Vystavovatel podepíší předávací protokol. Vystavovatel, který je fyzickou osobou, musí být při předávání Výstavního prostoru přítomen osobně. Za Vystavovatele, který je právnickou osobu, musí být při předávání přítomna osoba oprávněná jej při tomto jednání zastupovat.
 2. Vystavovatel smí započít instalaci Expozice až po protokolárním předání prostoru. Pokud Vystavovatel započne instalaci Expozice ve Výstavním prostoru ještě před protokolárním předáním Výstavního prostoru, má se za to, že Výstavní prostor byl předán bez závad a Vystavovatel se zavazuje podepsat předávací protokol dodatečně, aniž by byl oprávněn uplatnit reklamaci vad Výstavního prostoru.
 3. Vystavovatel je povinen po ukončení Instalace provést řádnou fotodokumentaci své Expozice a je povinen k ní pořídit i seznam všech vystavovaných exponátů a jejich pořizovací ceny.
 4. Vystavovatel může započít s deinstalací Expozice až po ukončení otevírací doby Výstavy, předčasná deinstalace Expozice není dovolena. Pokud Vystavovatel zahájí deinstalaci před ukončením Výstavy či po sjednaném termínu Likvidace, má Pořadatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Nárok Pořadatele na úhradu smluvní pokuty nevylučuje nároky vzniklé z titulu náhrady škody.
 5. Po ukončení deinstalace Expozice je nutné Výstavní prostor uvést do původního stavu a protokolárně jej předat, tedy potvrdit s Pořadatelem předávací protokol. Při předávání je nutná osobní účast Vystavovatele. Vystavovatel, který je fyzickou osobou, musí být při předávání Výstavního prostoru přítomen osobně. Za Vystavovatele, který je právnickou osobu, musí být při předávání přítomna osoba oprávněná jej při tomto jednání zastupovat. Pokud Vystavovatel z jakýchkoliv důvodů nepředá Výstavní prostor podpisem předávacího protokolu, má se za to, že bez výhrad akceptuje přeúčtování nutných nákladů na odstranění případných nedostatků zjištěných při převzetí Výstavního prostoru Pořadatelem.

Článek V.
Práva a povinnosti spojená s Akcí

 1. Výstavní prostor může využívat pouze ten Vystavovatel, kterému je určen, a to výhradně po dobu trvání Akce a v souladu s účelem smluvního vztahu a s bezpečnostními pravidly stanovenými v části C Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Vystavovatel není oprávněn přenechat Výstavní prostor třetí osobě případně jej spolu s ní užívat nebo prezentovat v rámci své plochy další subjekty, aniž by tato informace byla uvedena již v Přihlášce a byla tudíž Pořadatelem odsouhlasena. Pořadatel má právo odstranit Expozice, které jsou v rozporu s tímto ujednáním, a požadovat po Vystavovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Nárok Pořadatele na úhradu smluvní pokuty nevylučuje nároky vzniklé z titulu náhrady škody.
 3. Vystavovatel je oprávněn ve Výstavním prostoru pořádat vlastní akce, pokud k tomu Pořadatel předem udělí svůj souhlas. Pokud Pořadatel souhlas udělí, dodá Vystavovateli seznam partnerů Akce, a to oficiálních, s exkluzivitou, i ostatních dodavatelů. Vystavovatel se během pořádání vlastní akce zavazuje dodržovat podmínky stanovené Pořadatelem, zejména se zavazuje respektovat oficiální partnery s exkluzivitou a nepropagovat produkty konkurenčních výrobců či dodavatelů. Vystavovatel je povinen předložit Pořadateli ke schválení i samotný výběr subdodavatelů.
 4. Pojištění Expozice si zajišťuje a hradí Vystavovatel sám a je povinen si toto pojištění sjednat i pro případ vyšší moci, zejména pro případ škody způsobené působením živlů.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na nichž je zachycen Vystavovatel, jeho autorská díla, přímo či nepřímo jeho Výstavní prostor a jiné statky chráněné autorským zákonem, zejména za účelem propagace dalších akcí Pořadatele či propagace samotného Vystavovatele. Touto smlouvou Vystavovatel uděluje svůj souhlas s použitím výše uvedeného bez nároku na náhradu.
 6. Vystavovatel je oprávněn namítat vady Výstavního prostoru či služeb poskytovaných Pořadatelem během Konání Akce. Za okamžik uplatnění vady se považuje okamžik, kdy bylo Pořadateli doručeno oznámení Vystavovatele o vadě. Oznámení může být učiněno i elektronicky prostřednictvím kontaktů uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Vystavovatel je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Zjištěnou vadu je nutno nahlásit neprodleně po jejím zjištění, jinak nárok z odpovědnosti za vady zaniká.

Článek VI.
Odměna a platební podmínky a sankce

 1. Vystavovatel je povinen uhradit Pořadateli Poplatek. V Poplatku je zahrnuto nájemné za Výstavní prostor a s ním spojené služby, jak jsou uvedeny v Ceníku dostupném na www.designblok.cz, a dále také Požitky, jak jsou definovány v Příloze č. 1 Všeobecných obchodních podmínek. Vystavovatel uhradí Poplatek na základě Výzvy k úhradě vystavené Pořadatelem dle pokynů a do dne splatnosti v ní uvedeného. Datum splatnosti je stanoveno na 14 dnů ode dne vystavení Výzvy. Daňový doklad v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude vystaven a zaslán do dvou týdnů od připsání platby na účet Pořadatele. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum připsání platby na účet Pořadatele.
 2. Pořadatel může od smlouvy odstoupit, pokud Vystavovatel neuhradí Poplatek včas, tedy v termínu splatnosti dle Výzvy, nejpozději však do 31. 7. 2024.
 3. Vystavovatel může zrušit svoji účast na Akci výpovědí i bez udání důvodu, a to elektronickou formou, tedy e-mailem odeslaným doporučenou poštou na adresu Pořadatele k rukám manažerů Akce. Vzhledem k dlouhodobé propagaci Akce a produkční náročnosti se Vystavovatel zavazuje při předčasném ukončení své účasti na Akci uhradit Pořadateli kompenzační náklady, a to v následující výši:
  • při oznámení zrušení účasti do 15. 7. 2024 50 % stanoveného poplatku,
  • při oznámení zrušení účasti po 15. 7. 2024 100 % stanoveného poplatku.
 4. 4. V souvislosti s pandemií Covid–19 a souvisejícími vládními nařízeními, která budou platná v období konání Akce DESIGNBLOK 2024 (2.–6. 10. 2024), zároveň platí následující storno opatření:
  V případě, že v důsledku těchto vládních opatření dojde k zákazu fyzické účasti návštěvníků na veřejných akcích v době konání Akce, má Vystavovatel právo zrušit svou účast do 4. 9. 2024. Pořadatel se v tomto případě zavazuje vrátit Vystavovateli 100 % účastnického poplatku.

Článek VII.
Odpovědnost za škodu

 1. V případě škody způsobené zásahem vyšší moci (zejména, nikoliv však výlučně v důsledku živelních a technogenních pohrom) nebo budou-li na základě pokynů Pořadatele nebo příslušných státních orgánů vydány pokyny k odvrácení hrozící škody nebo vyklizeny prostor a dojde-li v důsledku toho ke škodě na majetku Vystavovatele, tj. k poškození, zničení nebo odcizení tohoto majetku, Pořadatel za způsobenou škodu neodpovídá.
 2. Vystavovatel odpovídá za škodu, kterou způsobil, např. Expozicí, která není v souladu s obecně závaznými bezpečnostními pravidly.
 3. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu Pořadatel svěřil do užívání, a je povinen je vrátit po skončení Akce nepoškozené.
 4. Vystavovatel odpovídá Pořadateli za veškerou škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s užíváním, montáží nebo demontáží Expozice ve Výstavním prostoru. Vystavovatel je povinen uvést Výstavní prostor či jakékoliv svěřené movité věci Pořadatele do původního stavu na vlastní náklady, nebo je povinen uhradit Pořadateli veškerou škodu, včetně hotových výdajů.
 5. Vystavovatel rovněž v plné míře odpovídá za své případné dodavatele nebo osoby, které pověřil pracemi na Výstavních prostorách, a za případnou škodu, které tyto osoby způsobí.

Článek VIII.
Doba trvání smlouvy

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření a je uzavřena na dobu, dokud nebudou splněny závazky stran z ní. V souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami dojde k uzavření této smlouvy v okamžiku, kdy Pořadatel akceptuje přihlášku Přihlašovatele a zašle mu oznámení, že byl vybrán k účasti na Akci, čímž se z Přihlašovatele stává Vystavovatel. Písemné vyhotovení této smlouvy pak Vystavovatel a Pořadatel formálně stvrdí bez zbytečného odkladu po oznámení přijetí Přihlášky Pořadatelem.
 2. Před uplynutím uvedené doby je možné tuto smlouvu ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí Vystavovatele nebo odstoupením Pořadatele v případech, kdy tak stanoví Všeobecné obchodní podmínky nebo tato smlouva. Smlouvu může dále vypovědět kterákoli smluvní strana, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svůj závazek z této smlouvy a přes písemné upozornění druhé smluvní strany nezjednala do 10 dnů, případně dle okolností v kratší přiměřené lhůtě za tím účelem stanovené druhou smluvní stranou, nápravu takového porušení.
 3. Odstoupení je účinné okamžikem, kdy bylo v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně formou doporučeného dopisu nebo kdy bylo předáno osobně a s právními účinky tak, jak vyplývá z ust. § 2004 občanského zákoníku. Odstoupení musí obsahovat popis vytýkaného stavu či jednání. Pro případ ukončení této smlouvy na základě odstoupení se smluvní strany zavazují učinit veškerá opatření, aby zabránily vzniku škody u obou smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv uvedených v ust. § 2005 občanského zákoníku, tj. zejména nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody.

Článek IX.
Ostatní a závěrečná ustanovení

 1. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 2. V otázkách týkajících se trvání, změny nebo zániku této smlouvy se vyžaduje vždy doručení písemnosti v listinné podobě osobně, kurýrní službou nebo doporučenou zásilkou zaslanou prostřednictvím poštovní přepravy. V ostatních případech je přípustné doručování písemností v elektronické podobě, tj. elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu sdělení a určení jednající osoby. Pokud si příjemce nevyzvedne zásilku nebo doručení zásilky odmítne, lze pro doručení takové zásilky využít také elektronickou formu komunikace.
 3. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklý na základě této smlouvy nevylučuje právo na náhradu škody převyšující výši uhrazené smluvní pokuty.
 4. Pokud se zjistí, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné nebo nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy, přičemž smlouva bude posuzována jako celek s cílem zachovat původní záměr stran s tím, že neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením platným, jež je obsahem a účelem původnímu ustanovení nejbližší. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 5. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy a vztahy mezi smluvními stranami smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR, konkrétně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné spory mezi stranami budou řešeny především smírnou cestou. Pokud dojde k soudnímu sporu, bude věc předložena věcně a místně příslušnému soudu v České republice.
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů / GDPR: Souhlasím s použitím kontaktních informací pro marketingové účely společnosti Profil Media.
 7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  Příloha 1 – Všeobecné obchodní podmínky
Datum podání přihlášky: 18. 07. 2024 21:45:02

Máte dotaz? Kontaktujte projektovou manažerku dle vaší formy účasti.

Superstudio – Jízdárna Pražského hradu = Tuto formu účasti vyberte pouze v případě, že jste komunikovali s projektovou manažerkou

Superstudio – Muzeum města Prahy = expozice firem, obchodů a výrobců

Openstudio – Jízdárna Pražského hradu = Tuto formu účasti vyberte pouze v případě, že jste komunikovali s projektovou manažerkou.

Openstudio – Bastion Florenc – expozice designérů, designérských studií a škol

Openstudio – Uměleckoprůmyslové museum v Praze = expozice designérů a designérských studií

Exteriér = expozice Superstudia a Openstudia ve venkovních prostorách Designbloku

Město = galerie, obchody, showroomy, pop-up shopy či jiný prostor, který si subjekt pro svou prezentaci vybere

Módní přehlídka = Tuto formu účasti vyberte pouze v případě, že jste komunikovali s projektovou manažerkou.

Gastro zóna


Sára Hölclová
Projektová manažerka (Superstudio, Exteriér, Město, Gastro zóna)
e-mail: sara.holclova@profilmedia.cz, tel: +420 776 133 010

Tereza Knolová
Projektová manažerka (Openstudio, Módní přehlídky)
e-mail: tereza.knolova@profilmedia.cz, tel: +420 721 640 020

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.