menu
Generální partnerGenerální partner

Designblok
Největší výstava designu v Praze
6. – 10. 10. 2021

Přihláška k účasti na Designblok 2021

Uzávěrka přihlášek do 15. 6. 2021
Máte dotaz? (kontakt na projektové manažery)

Povinné údaje

Pod tímto názvem bude vystavující uveden ve všech materiálech. Uvádějte bez s.r.o. atd.
Vyberte dle formy účasti, dle zařazení subjektu. Např. firma – Superstudio; designér – Openstudio. Specifikace forem účasti
od do m2
preference 1
 
preference 2
 
preference 3
 
Vyberte dle velikosti, pokud nepreferujete konkrétní výstavní prostor dle ceníku Designbloku. Závazná rezervace není možná.
Soubor musí být ve formátu PDF o maximální velikosti 15 MB.

Nepovinné údaje

Pokud označíte Ano, budeme vás kontaktovat při tvorbě doprovodného programu.
 
Pokud označíte Ano, budeme vás kontaktovat při tvorbě doprovodného programu.

Kontaktní údaje

Údaje slouží pouze jako podklad pro fakturaci.
Osoba, se kterou bude vedeno jednání ve všech ohledech.
Označte Ano, pouze pokud budete najímat agenturu, která bude pověřena produkcí vaší expozice.
Označte Ano, pouze pokud přihlášku zpracovala jiná osoba, než která je uvedena v kontaktních údajích.
Smlouva o poskytování služeb:
Smlouvu je nutné projít až do konce.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. a § 1769 č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění mezi:

1. Profil Media, s.r.o.
IČ: 25726501
se sídlem: Újezd 414/13, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 64682 zastoupena Jiřím Mackem, jednatelem/ Janou Zielinski, jednatelkou číslo CZK účtu: 0285073309/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Praha 1, Dlouhá 743/9 (dále také jako „Pořadatel“)

a

2. Přihlašovatel nebo Vystavovatel

Článek I.
Úvodní prohlášení stran

 1. Pořadatel se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá především pořádáním eventů jako například Akce DESIGNBLOK, což je Prague International Design Festival – několikadenní přehlídka mezinárodního designu a je plně způsobilá a oprávněna uzavřít tuto smlouvu za níže sjednaných podmínek.
 2. Přihlašovatel má zájem uzavřít s Pořadatelem tuto smlouvu za níže sjednaných podmínek a v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami Akce DESIGNBLOK.

Článek II.
Předmět a účel smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek Pořadatele poskytnout Vystavovateli organizační a kurátorské/produkční a další související služby při pořádání akce s názvem DESIGNBLOK 2021 (dále jen „Akce“) a závazek Vystavovatele zaplatit Pořadateli za poskytnuté služby Poplatek ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Předmětem plnění Pořadatele jsou kromě kurátorských a produkčních služeb dále marketingové služby, které se blíže řídí Formou účasti Vystavovatele na Akci.
 3. Účelem této smlouvy je stanovení pravidel spolupráce stran tak, aby byl zajištěn úspěšný průběh Akce.

Článek III.
Popis Akce

 1. Přihlašovatel má zájem účastnit se Akce, kterou pořádá Pořadatel. Jedná se Akci s následující specifikací:
  Místo konání Akce: Gabriel Loci (Holečkova 106/10, 150 00 Praha 5) a Uměleckoprůmyslové museum (17. listopadu 2, 110 00 Josefov)
  Datum konání Akce: blíže určen Harmonogramem Akce, jež tvoří Přílohu č. 2 ke Všeobecným obchodním podmínkám:
  25. 9.–3. 10. 2021 instalace expozic
  5. 10. 2021 Den profesionálů - vstup pouze do Superstudia pro akreditované hosty
  5. 10. 2021 slavnostní zahájení Designbloku ’21
  6. 10.–10. 10. 2021 Designblok ’21 otevřen pro veřejnost
  11.–13. 10. 2021 deinstalace expozic

Článek IV.
Průběh konání Akce

 1. Při předání Výstavního prostoru bude mezi Pořadatelem a Vystavovatelem uzavřen předávací protokol. Vystavovatel fyzická osoba musí být při předávání Výstavního prostoru přítomna osobně. Za Vystavovatele právnickou osobu musí být při předávání přítomna osoba oprávněna ji při tomto jednání zastupovat.
 2. Vystavovatel smí započít montáž Expozice až po protokolárním převzetí prostoru. Pokud Vystavovatel započne montáž Expozice ve Výstavním prostoru ještě před protokolárním převzetím Výstavního prostoru, má se za to, že Výstavní prostor byl předán bez vady a Vystavovatel se zavazuje podepsat Předávací protokol dodatečně, aniž by byl oprávněn uplatnit reklamaci vady Výstavního prostoru.
 3. Vystavovatel je povinen po ukončení Instalace provést řádnou fotodokumentaci své Expozice, a je povinen k této pořídit i seznam všech vystavovaných exponátů a jejich pořizovací ceny.
 4. Vystavovatel může započít s deinstalací Expozice až po ukončení otevírací doby Výstavy, předčasná deinstalace Expozice není možná. Pokud Vystavovatel zahájí deinstalaci před či po sjednaném termínu, Pořadatel má právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
 5. Po ukončení deinstalace Expozice je nutné Výstavní prostor uvést do původního stavu a protokolárně jej předat, tedy uzavřít předávací protokol s Pořadatelem. Při předávání je nutná osobní účast Vystavovatele. Vystavovatel fyzická osoba musí být při předávání Výstavního prostoru přítomna osobně. Za Vystavovatele právnickou osobu musí být při předávání přítomna osoba oprávněna ji při tomto jednání zastupovat. Pokud Vystavovatel z jakýchkoliv důvodů nepředá Výstavní prostor s podepsáním předávacího protokolu, má se za to, že bez výhrad akceptuje přeúčtování nutných nákladů na odstranění případných nedostatků zjištěných při předání Výstavního prostoru.

Článek V.
Práva a povinnosti spojená s Akcí

 1. Vystavovatel, a to pouze ten Vystavovatel, kterému je Výstavní prostor určen, muže Výstavní prostor užívat jen po dobu trvání Akce a v souladu s účelem smluvního vztahu a v souladu s bezpečnostními pravidly stanovenými v části C těchto Podmínek.
 2. Vystavovatel není oprávněn přenechat, případně spoluužívat Výstavní prostor s třetí osobou, ani prezentovat v rámci své plochy další subjekty, aniž by tato informace byla uvedena již v Přihlášce, a byla tudíž Pořadatelem odsouhlasena. Pořadatel má právo Expozice, které jsou v rozporu s tímto ujednáním, odstranit a požadovat po Vystavovateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
 3. Vystavovatel je oprávněn ve Výstavním prostoru pořádat vlastní akce, pokud s nimi vysloví Pořadatel předem svůj souhlas. Pokud Pořadatel souhlas udělí, dodá Vystavovateli seznam partnerů Akce, a to těch oficiálních s exkluzivitou i ostatních dodavatelů. Vystavovatel se během pořádání vlastní akce zavazuje dodržovat podmínky stanovené Pořadatelem, zejména se Vystavovatel zavazuje respektovat oficiální partnery s exkluzivitou a nepropagovat produkty konkurenčních výrobců či dodavatelů. Vystavovatel je povinen předložit Pořadateli ke schválení i samotný výběr subdodavatelů.
 4. Pojištění Expozice si zajišťuje a hradí Vystavovatel sám a je povinen si toto pojištění sjednat i pro případ vyšší moci, zejména pro případy škod způsobených působením živlů.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na nichž je zachycen Vystavovatel, jeho autorská díla, přímo či nepřímo jeho Výstavní prostor a jiné statky chráněné autorským zákonem, zejména za účelem propagace dalších akcí Pořadatele či propagace samotného Vystavovatele. Touto smlouvou Vystavovatel souhlasí s použitím výše uvedeného.
 6. Vystavovatel je oprávněn namítat vady Výstavního prostoru či služeb poskytovaných Pořadatelem během Konání Akce. Zjištěnou vadu je nutno nahlásit neprodleně po jejím zjištění, jinak nárok z odpovědnosti za vady zaniká. Oznámení může být učiněno i elektronicky.

Článek VI.
Odměna a platební podmínky a sankce

 1. Vystavovatel je povinen uhradit Poplatek. V Poplatku je zahrnuto nájemné za Výstavní prostor a s ním spojené služby, tak jak jsou uvedeny v Ceníku dostupném na www.designblok.cz, a dále také Požitky, tak jak jsou definovány v Příloze č. 1. Vystavovatel uhradí Poplatek na základě Výzvy k úhradě vystavené Pořadatelem dle pokynů a do dne splatnosti v ní uvedených. Datum splatnosti je stanoven na 14 dnů ode dne vystavení Výzvy. Daňový doklad v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude vystaven a zaslán do dvou týdnů od připsání platby na účet Pořadatele. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum připsání platby na účet Pořadatele, které odpovídá datu vystavení daňového dokladu. V případě prodlení Vystavovatele s úhradou Poplatku je Pořadatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 2. Vzhledem k dlouhodobé propagaci Akce a produkční náročnosti se Vystavovatel zavazuje při předčasném ukončení své účasti na Akci uhradit Pořadateli kompenzační náklady, a to v následující výši:
  • při oznámení zrušení účasti do 15. 7. 2021 50% stanoveného poplatku
  • při oznámení zrušení účasti po 15. 7. 2021 100% stanoveného poplatku

  DODATEK KE STORNO PODMÍNKÁM

  V souvislosti s vládními nařízeními ohledně koronavirové situace, která budou aktuální v období konání Designbloku `21 (říjen 2021), je platné následující storno opatření:
  • Pokud dojde v důsledku vládních opatření k zákazu fyzické účasti diváků na veřejných akcích v říjnu 2021, vystavovatel má možnost zrušit svou účast do 6.9.2021. Pořadatel se v tomto případě zavazuje vrátit 100 % účastnického poplatku.
 3. Článek VII.
  Odpovědnost za škodu

  1. V případech škod způsobených zásahem vyšší moci, nebo budou-li na základě pokynů Pořadatele nebo příslušných státních orgánů, vydané pokyny k odvrácení hrozící škody, vyklizeny prostory a dojde-li v důsledku toho ke škodě na majetku Vystavovatele, tj. k poškození, zničení nebo odcizení tohoto majetku, odpovídá Pořadatel pouze za škody na exponátech Vystavovatele.
  2. Vystavovatel odpovídá za škodu, kterou způsobil, např. Expozicí, která není v souladu s obecně závaznými bezpečnostními pravidly.
  3. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu Pořadatel svěřil do užívání, a je povinen je vrátit po skončení akce nepoškozené.
  4. Vystavovatel odpovídá Pořadateli za veškerou škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s užíváním, montáží, nebo demontáží Výstavního prostoru. Vystavovatel je povinen uvést Výstavní prostor či jakékoliv svěřené movité věci Pořadatele do původního stavu na vlastní náklady, nebo je povinen uhradit Pořadateli veškerou škodu, včetně hotových výdajů.
  5. Vystavovatel rovněž v plné míře odpovídá za své případné dodavatele nebo osoby, které pověřil pracemi na výstavních prostorách, a za případnou škodu, které tyto osoby způsobí.

  Článek VIII.
  Doba trvání smlouvy

  1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření a je uzavřena na dobu, dokud nebudou splněny závazky stran z této smlouvy. V souladu se všeobecnými obchodními podmínkami dojde k uzavření této smlouvy v okamžiku, kdy Pořadatel akceptuje přihlášku Přihlašovatele a zašle mu oznámí, že byl vybrán k účasti na Akci, čímž se z Přihlašovatele stane Vystavovatel.
  2. Před uplynutím uvedené doby, je možné tuto smlouvu ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí Vystavovatele nebo odstoupením Pořadatele v případech, kdy tak stanoví Všeobecné obchodní podmínky. Smlouvu může dále vypovědět kterákoli smluvní strana, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svůj závazek z této smlouvy a přes písemné upozornění druhé smluvní strany nezjednala do 10 dnů, případně dle okolností v kratší přiměřené lhůtě za tím účelem stanovené druhou smluvní stranou, nápravu takového porušení.
  3. Odstoupení je účinné okamžikem, kdy bylo v písemné podobě doručeno druhé smluvní straně formou doporučeného dopisu, nebo kdy bylo předáno osobně a s právními účinky, tak jak vyplývá z ust. § 2004 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Odstoupení musí obsahovat popis vytýkaného stavu či jednání. Pro případ ukončení této Smlouvy na základě odstoupení se Smluvní strany zavazují učinit veškerá opatření zabraňující vzniku škody u obou Smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv uvedených v ust. § 2005 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), tj. zejména nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody.

  Článek IX.
  Ostatní a závěrečná ustanovení

  1. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
  2. Jakákoliv oznámení, zprávy atp. činěná podle této smlouvy budou druhé smluvní straně doručeny vždy v písemné formě prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na doručovací adresu uvedenou v úvodu této smlouvy (nebo na adresu následně oznámenou druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením), elektronickou poštou, osobně proti potvrzení o převzetí nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba). V otázkách týkajících se trvání, změny nebo zániku této smlouvy se vyžaduje vždy doručování písemností v listinné podobě osobně, kurýrní službou nebo prostřednictvím poštovní přepravy doporučeně. V ostatních případech je přípustné doručování písemností v elektronické podobě, tj. elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Pokud si příjemce nevyzvedne zásilku, která byla uložena na poště, bude zásilka považována za doručenou prvním dnem úložní doby stanovené držitelem poštovní licence. Za doručenou ve stejné lhůtě bude zásilka považována i tehdy, když nebyla uložena na poště a pošta ji vrátila zpět odesílateli jako nedoručitelnou proto, že příjemce na uvedené adrese není k zastižení. Odmítne-li příjemce zásilku převzít, považuje se dnem odmítnutí převzetí za doručenou
  3. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklý na základě této Smlouvy nevylučuje právo na náhradu škody převyšující výši uhrazené smluvní pokuty.
  4. Pokud se zjistí, že některé ustanovení této Smlouvy je neplatné nebo nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, přičemž Smlouva bude posuzována jako celek s cílem zachovat původní záměr stran s tím, že neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením platným, jež je obsahem a účelem původnímu nejbližší. Ukáže-li se některé ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
  5. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a vztahy mezi Smluvními stranami Smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR, konkrétně příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. Případné spory mezi stranami budou řešeny především smírnou cestou. Pokud dojde k soudnímu sporu, bude věc předložena věcně a místně příslušnému soudu.
  6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
   Příloha 1 – Všeobecné obchodní podmínky
Datum podání přihlášky: 27. 07. 2021 12:50:43

Máte dotaz? Kontaktujte příslušného projektového manažera dle vaší formy účasti:

Superstudio – určené pro expozice firem, obchodů a výrobců – kontakt Sára Hölclová
Superstudio – UPM – Výstavní projekty jsou vybírány kurátory Designbloku, přihlašte se tedy do UPM pouze v případě, že jste s projektovým manažerem komunikovali. – kontakt Sára Hölclová
Openstudio – určené pro expozice designérů, škol, studií – kontakt Tereza Knolová
Openstudio – UPM – Výstavní projekty jsou vybírány kurátory Designbloku, přihlašte se tedy do UPM pouze v případě, že jste s projektovým manažerem komunikovali. – kontakt Tereza Knolová
Exteriér – určený pro expozice firem, obchodů a výrobců, ale i designérů, škol, studií v nezastřešené části Designbloku – kontakt Sára Hölclová
Město / vlastní prostory – určené pro galerie, pop-up shopy, obchody a showroomy, či jakýkoliv jiný prostor, který si pro svou prezentaci daný subjekt vybere a který je jím produkován – kontakt Sára Hölclová
Art House – určený pro expozice sběratelského designu (vybírá Pořadatel) – kontakt Tereza Knolová
Designerie – určená pro expozice zasvěcené ústřednímu tématu Designbloku (vybírá Pořadatel) – kontakt Sára Hölclová
Módní přehlídky – určené pro prezentaci módních kolekcí českých i zahraničních návrhářů (vybírá Pořadatel) – kontakt Tereza Knolová
Gastro zóny – určené pro prezentaci výrobců a prodejců občerstvení, kteří zároveň prodávají své produkty – kontakt Adéla Hlavatá

Sára Hölclová – e-mail: sara.holclova@profilmedia.cz, tel: +420 776 133 010
Tereza Knolová – e-mail: tereza.knolova@profilmedia.cz, tel: +420 721 640 020
Adéla Hlavatá – e-mail: adela.hlavata@profilmedia.cz, , tel: +420 739 491 065

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Rozumím